TESKÁNDI CSUKÁS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÍREK

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

A KIÍRÁS

ÖKOTÁBOR JÚNIUSBAN

Jelentkezési lap

NÉMET NYELVI TÁBOR JÚNIUSBAN

Jelentkezési lap

ALSÓ TAGOZATOS ESZKÖZLISTA

FELSŐ TAGOZATOS ESZKÖZLISTA

SZABÁLYOK

CSENGETÉSI REND

1. óra    8.00 – 8.45

2. óra    8.55 – 9.40

3. óra    9.55 – 10.40

4. óra    10.50 – 11.35

5. óra    11.45 – 12.30

6. óra    12.45 – 13.30

7. óra    13.45 – 14.30

8. óra    14.35 – 15.20

9. óra    15.25 – 16.00

A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

A házi feladat szabályai

A sikeres ismeretszerzéshez, a tanulás-tanítási folyamat eredményességéhez elengedhetetlen a
tanuló órán kívüli önálló feladatmegoldása. Ennek elveit az alábbiakban határozzuk meg.

• fejlesztés elve
• hasznosság elve
• célszerűség elve
• mértékletesség elve

Az önálló feladatvégzéssel az alábbi célokat kívánjuk elérni:

• Az órán megértett összefüggéseket, hallott ismereteket ismétléssel, gyakorlással mélyítse el a tanuló
• A tanuló gondolkodási, feladatmegoldási képességei, készségei gyakorlás által fejlődjenek
• Fejlődjön a tanuló kreativitása
• A következő tanóra anyagába aktívan, értő módon tudjon bekapcsolódni a tanuló
• Az életkorának megfelelő terhelést biztosítsunk a tanuló számára
• Fejlődjön a tanuló kötelességtudata, alakuljon ki az önálló tanulás képessége, sajátítsa el a különböző tanulási technikákat
• Internet- és könyvtárhasználattal bővítse a tananyaghoz kapcsolódó ismereteit, alakítsa az önművelésre való igényét

A fenti elvek és célok figyelembe vételével a tanulók hét végére, tanítási szünetek idejére
nem kapnak több kötelező szóbeli illetve írásbeli feladatot, mint máskor egyik óráról a
másikra. Amennyiben a nagyobb lélegzetű önálló feladatok (gyűjtőmunka, olvasónapló,
memoriter stb.) leadása illetve számonkérése szünet utánra esik, a feladatot a tanulók időben megkapják, hogy azt a szünet előtt elkészíthessék.

Az iskolai dolgozatok szabályai

A tanulók eredményes felkészülésének érdekében témazáró nagydolgozat egy-egy osztályban ugyanazon a napon maximum két tárgyból lehetséges. Írásának időpontját a szaktanárok előzetesen egyeztetik.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végezzük:

0 – 30% elégtelen
31 – 50% elégséges
51 – 75% közepes
76 – 90% jó
91 -100% jeles

PÁLYÁZATOK

KEHOP-5.2.11-16-2017-00132

„Fotovoltaikus rendszerek telepítése a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein”

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM

Pályázati összefoglaló

KAPCSOLAT